Door in te schrijven voor onze activiteiten, wordt er automatisch akkoord gegaan met onze algemene voowaarden.

 

Annulering


Niet tijdig betalen
De betalingen dienen 2 weken na het ontvangen van de infobrief te gebeuren.
We werken met wachtlijsten. Indien de betaling niet tijdig binnen is, zijn wij genoodzaakt de inschrijving te annuleren en deze plek toe te staan aan de eerstvolgende persoon op de wachtlijst.

 

Annulering

Ponydagen- en middagen
Kosteloos annuleren kan tot 48 uur op voorhand. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald via overschrijving.

 

Ponyprikkellessen, kindercoaching, huiswerkbegeleiding en ponygewenning

Kosteloos annuleren kan tot 24 uur op voorhand.

 

Meerdaagse kampen

Kosteloos annuleren kan kosteloos tot 21 dagen op voorhand. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald via overschrijving.

 

Ponyklas en coachingsworkshops

Kosteloos annuleren kan kosteloos tot 21 dagen op voorhand. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald via overschrijving.


Bij annulering binnen de opgelegde tijd:
- met medisch attest: het inschrijvingsgeld zal terugbetaald worden, min. 25 % administratiekosten
- zonder medisch attest: geen terugbetaling mogelijk

 

Vroegtijdig vertrek
Wanneer een deelnemer een activiteit vroegtijdig verlaat, zullen wij geen geld retourneren.

 

Weersomstandigheden
Aangezien al onze activiteiten doorgaan in buitenlucht, zijn wij mogelijks genoodzaakt deze te verplaatsen bij extreme weersomstandigheden.
Hiermee wordt bedoeld: storm, sneeuw, aanhoudende neerslag of temperaturen boven 30° C.
24 uur voor de start van de activiteit wordt geëvalueerd of deze al dan niet kan doorgaan.

 

Aansprakelijkheid
- Hipponia is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het, door de deelnemer, niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, of geen gehoor te geven aan onze aanwijzingen in dat kader.


- deelnemers zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na-)laten van hemzelf of zijn gezinsleden.


- wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal en /of beschadigen van eigendommen van de deelnemer.

 

Risico-acceptatie klant en verzekering
- de ouders van de deelnemers zijn op de hoogte van en accepteren het risico dat samenhangt met het berijden van en het omgaan met paarden. Alsook van het risico dat voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich te allen tijde en onder alle omstandigheden kan manifesteren.


- de klant is gehouden zich voor de voorgenoemde risico’s minimaal te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid en ziekte- en ongevalkosten. Teneinde deze schade, in voorkomend geval, te vergoeden.


Beeldmateriaal
De foto’s die genomen worden op onze activiteiten, zullen verschijnen op onze Facebookpagina en kunnen gebruikt worden voor publicatie als reclamedoeleinde. 
Indien u niet wenst dat beeldmateriaal van uw kind online komt, gelieve dit dan vóór de start van de activiteit door te geven.

Algemene voorwaarden